Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I (2015-2016) khóa K12C

Căn cứ điều 16 của Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành theo Quyết định số 1149/QĐ-CĐMT ngày 20/11/2015 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên khóa K12C bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ I (2015-2016):

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

sinh hoạt

ĐTB học kỳ I (15-16)

ĐTB chung tích lũy

Trịnh Thanh

Toàn

29/10/1997

K12CH3

0.69

1.71

Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập phải đăng ký học cải thiện kết quả học tập. Sinh viên lưu ý nếu 03 lần liên tiếp bị cảnh báo kết quả học tập sẽ bị buộc thôi học theo quy chế đào tạo hiện hành./.