Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download: DS HỌC LẠI K10C

                    DS HỌC LẠI K12C

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K10C, K12C

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức học lần 2;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-CĐMT ngày 24/6/2014 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, học và thi lại;

Căn cứ Quyết định số 857/QĐ-CĐMT ngày 04/9/2015 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về mức thu học phí theo tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-CĐMT ngày 20/11/2015 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành “Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

Trên cơ sở thống kê số lượng HSSV khóa K10C, K12C còn thiếu điểm các môn học;

Nay phòng Đào tạo thông báo:

- Trước ngày 02/03/2016 (thứ tư), các HSSV khóa K10C, K12C thiếu điểm các môn học (có danh sách trên website: cdmt.vn) đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nộp lệ phí học lại, học cải thiện. Sau thời gian trên, HSSV chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại, học cải thiện.

- Dự kiến thời khóa biểu học lại, học cải thiện các môn học bắt đầu từ ngày 05/03/2016 (đính kèm thông báo này). Thời khóa biểu học lại, học cải thiện chính thức sẽ đăng trên website: cdmt.vn vào ngày 04/03/2016.

- Một số môn học thí nghiệm, thực hành có số lượng HSSV thiếu điểm ít không thể mở lớp học lại được, đề nghị các HSSV theo dõi thời khóa biểu các lớp chính khóa để làm thủ tục đăng ký học lại theo hình thức học ghép với các lớp chính khóa.

- HSSV phải theo dõi dự kiến thời khóa biểu học lại, học cải thiện để đăng ký lịch học không được trùng.

Đề nghị cán bộ lớp khóa K10C, K12C thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện./.