Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download: Dshoclai.xlsx

THÔNG BÁO

Môn Lưới điện 1 - khóa K10CH theo thời khóa biểu được tổ chức học ở HK II (2014-2015) và đã tổ chức học lại ở HK I (2015-2016). Tuy nhiên đến nay theo thống kê của phòng Đào tạo, số lượng sinh viên khóa K10CH thiếu điểm môn học này còn nhiều (theo danh sách đính kèm).

Để không ảnh hưởng đến kết quả học tập cuối khóa của sinh viên, phòng Đào tạo đề nghị lớp trưởng các lớp K10CH thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách trên, trước ngày 04/3/2016 đến phòng Đào tạo để đăng ký học lại./.