Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I (2015-2016) khóa K11C

Căn cứ điều 16 về cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học của Quyết định số 1149/QĐ-CĐMT ngày 20/11/2015 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, phòng Đào tạo thông báo:

1. Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ I (2015-2016) (đính kèm).

2. Các sinh viên trên phải đăng ký học lại để cải thiện kết quả học tập. Sinh viên có tên trong danh sách lưu ý nếu 03 lần liên tiếp bị cảnh báo kết quả học tập sẽ bị buộc thôi học theo quy chế đào tạo hiện hành.

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, cán bộ lớp khóa K11C thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên có tên trong danh sách được biết./.


DANH SÁCH SINH VIÊN K11C BỊ CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP

HỌC KỲ I (2015-2016)

(Kèm theo công văn số: /CĐMT-ĐT ngày /3/2016)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

sinh hoạt

ĐTB học kỳ I (15-16)

ĐTB chung tích lũy

Ghi chú

1.

Nguyễn Ngọc

Đức

09/06/1996

K11CH1

0.94

1.8

2.

Võ Công

Hậu

11/11/1996

K11CH1

0.65

2.28

3.

Mai Anh

Khoa

19/09/1996

K11CH1

0.55

2.2

4.

Võ Minh

Lâm

16/05/1996

K11CH1

0

2.24

5.

Trần Đại

Pháp

01/07/1996

K11CH1

0

2.58

6.

Phạm Công Bá

Sơn

15/12/1995

K11CH1

0.57

2.47

CB lần 2

7.

Hỏa Đức

Tâm

15/09/1995

K11CH1

0.85

1.89

8.

Nguyễn Nho

Cần

01/11/1994

K11CH2

0.78

1.78

CB lần 2

9.

Đinh Quang

Khánh

03/06/1996

K11CH2

0.5

2.28

CB lần 2

10.

Nguyễn Thanh

Lợi

24/03/1996

K11CH2

0

2.17

CB lần 2

11.

Trần Đăng

Ri

25/06/1996

K11CH2

0.43

2.41

CB lần 2

12.

Nguyễn Nhật

Tân

21/03/1996

K11CH2

0.67

2.12

CB lần 2

13.

Phạm Văn

Thương

10/04/1996

K11CH2

0

2.14

14.

Lê Anh

Tuấn

24/02/1996

K11CH2

0.61

2.1

15.

Nguyễn Ngọc

Ẩn

14/06/1996

K11CH4

0.47

1.99

16.

Đồng Đắc

Huy

29/02/1996

K11CH4

0

2.79

17.

Đinh Nguyên

Tùng

20/11/1994

K11CH4

0.14

2.43

18.

Lê Văn Quốc

Ngân

05/09/1993

K11CH4

0.65

2.03

19.

Trần Đình

Trọng

21/08/1996

K11CH5

0

1.81

CB lần 2

20.

Võ Ngọc

Trung

24/02/1996

K11CH5

0

2.68

21.

Nguyễn Đình

Trí

27/09/1996

K11CH6

0.76

2.1

22.

Lê Tuấn

22/05/1995

K11CH6

0.89

2.26

23.

Phan Công

Dự

03/02/1996

K11CH7

0.26

1.84

24.

Nguyễn Văn

Dũng

25/01/1996

K11CH7

0.29

1.92

25.

Nguyễn Văn

Sanh

26/03/1996

K11CH7

0.48

2.19

26.

Lê Trần

Tiến

03/06/1995

K11CH7

0.14

2.43

27.

Lê Ngô Nguyên

Đức

10/06/1996

K11CH8

0.95

1.87

28.

Nguyễn Đăng

Khoa

10/01/1996

K11CH8

0.32

1.93

29.

Trần Văn

Tân

14/07/1996

K11CH10

0.21

2.34

30.

Nguyễn Văn

Thuận

23/01/1996

K11CH10

0.73

2.15

31.

Võ Ngọc

Vương

27/03/1996

K11CH12

0.64

2.05

32.

Nguyễn Văn

Phước

14/08/1996

K11CH13

0

2.41

CB lần 2

33.

Đoàn Văn

Trường

06/02/1996

K11CH13

0

1.83

34.

Dương Thanh

Danh

10/04/1996

K11CH14

0.98

2.09

35.

Lê Đoàn Việt

Dũng

18/03/1996

K11CH14

0.69

2.44

36.

Nguyễn Đình Lê

Khôi

01/01/1995

K11CH14

0.96

2.57

37.

Đỗ Hữu

Lộc

02/08/1995

K11CH14

0.56

2.27

38.

Nguyễn Thành

Long

27/06/1996

K11CH14

0.88

2.16

CB lần 2

39.

Trần Phan Minh

Tuấn

05/09/1995

K11CH14

0.5

1.86

40.

Kiều Tấn

08/10/1996

K11CH14

0.16

1.87