Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download: DS Học lại K23T.XLSX

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại khóa K23T

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức học lần 2;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-CĐMT ngày 24/6/2014 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, học và thi lại;

Trên cơ sở thống kê số lượng HSSV khóa K23T còn thiếu điểm các môn học;

Nay phòng Đào tạo thông báo:

- Trước ngày 16/3/2016 (thứ tư), các HSSV khóa K23T thiếu điểm các môn học lý thuyết (có danh sách trên website: cdmt.vn) đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nộp lệ phí học lại. Sau thời gian trên, HSSV chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại. HSSV phải theo dõi dự kiến thời khóa biểu học lại để đăng ký lịch học không được trùng. Dự kiến thời khóa biểu học lại các môn học lý thuyết bắt đầu từ ngày 19/3/2016 (đính kèm thông báo này). Thời khóa biểu học lại chính thức sẽ đăng trên website: cdmt.vn vào ngày 18/3/2016.

- Một số môn học thí nghiệm, thực hành, GDQP&AN có số lượng HSSV thiếu điểm ít không thể mở lớp học lại được, trước ngày 16/3/2016 đề nghị các HSSV thiếu điểm các môn học này trực tiếp đến phòng Đào tạo để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký học lại theo hình thức học ghép với các lớp chính khóa.

Đề nghị cán bộ lớp khóa K23T thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện./.


DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI HỌC KỲ 1 (2015-2016)

(Kèm theo thông báo số: /TB-CĐMT ngày /03/2016)

KHÓA K23T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1

Máy điện 2

7

30

Từ 19/3

đến 10/4/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(4 tiết)

2

Bảo vệ rơle

24

30

Từ 22/3

đến 12/4/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

3

Lưới

7

45

Từ 21/3

đến 22/4/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

4

PĐNMĐ&TBA

24

60

Từ 19/3

đến 24/4/2016

Từ 07h00

thứ 7,CN

(05 tiết)