Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download:DS-Hoc-Lai-K11C.xlsx

                 DS-Hoc-Lai-K12C.xlsx
                 DS-Hoc-Lai-K24T.xlsx

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K11C, K12C, K24T và

nộp lệ phí thi lần 2 các khóa K10C,K11C,K12C,K23T,K24T

Trên cơ sở thống kê số lượng HSSV các khóa K11C, K12C, K24T còn thiếu điểm các môn học và số lượng HSSV các khóa K10C, K11C, K12C, K23T, K24T có tên trong danh sách thi lần 2 các môn học HK 1 (15-16), phòng Đào tạo thông báo:

1. Trước ngày 25/3/2016 (thứ tư), các HSSV khóa K11C, K12C, K24T thiếu điểm các môn học (có danh sách trên website: cdmt.vn) đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nộp lệ phí học lại, học cải thiện. Sau thời gian trên, HSSV chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại, học cải thiện.

- Dự kiến thời khóa biểu học lại, học cải thiện các môn học bắt đầu từ ngày 02/4/2016 (đính kèm thông báo này). Thời khóa biểu học lại, học cải thiện chính thức sẽ đăng trên website: cdmt.vn vào ngày 31/3/2016.

- Một số môn học có số lượng HSSV thiếu điểm ít không thể mở lớp học lại được, đề nghị các HSSV theo dõi thời khóa biểu các lớp chính khóa để làm thủ tục đăng ký học lại theo hình thức học ghép với các lớp chính khóa.

- HSSV phải theo dõi dự kiến thời khóa biểu học lại, học cải thiện để đăng ký lịch học không được trùng.

2. HSSV các khóa K10C, K11C, K12C, K23T, K24T nộp lệ phí thi lần 2 các môn HK 1 (15-16) tại phòng Tài Chính - Kế Toán. Sau ngày 31/3/2016 HSSV nào chưa nộp sẽ bị hủy kết quả thi lần 2.

Đề nghị cán bộ lớp khóa K10C, K11C, K12C, K23T, K24T thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện./.

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 (2015-2016)

(Kèm theo thông báo số: /TB-CĐMT ngày /03/2016)

I. KHÓA K11C:

TT

MÔN HỌC

SL HS HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

SỐ TC

THỜI GIAN HỌC

1.

Tiếng Anh 2

141

3

Từ 04/4

đến 06/5/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

2.

Máy điện 2

115

3

Từ 09/5

đến 10/6/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

3.

Mạch điện 2

172

4

Từ 05/4

đến 14/5/2016

Từ 18h30

thứ 3,5,7,CN

(3 tiết)

4.

Kỹ năng mềm

60

2

Từ 04/4

đến 27/4/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

5.

Tư tưởng HCM

47

2

Từ 09/5

đến 01/6/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

6.

Khí cụ điện

114

3

Từ 17/5

đến 11/6/2016

Từ 18h30

thứ 3,5,7,CN

(3 tiết)

7.

Kỹ thuật an toàn & VSCN

110

2

Từ 14/5

đến 05/6/2016

Sáng từ 07h00

thứ 7,CN

(04 tiết)

8.

Giáo dục quốc phòng 1

17

1.5

Từ 05/4

đến 07/6/2016

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

9.

TT Lắp đặt điện 2

51

1

Từ 02/4

đến 17/4/2016

Sáng từ 07h00

Chiều từ 13h20

thứ 7,CN

(08 giờ)

10.

TN Mạch điện

41

1

Từ 23/4

đến 14/5/2016

Sáng từ 07h00

Chiều từ 13h20

thứ 7,CN

(08 giờ)

11.

TN Thiết bị điện 1

20

1

Từ 15/5

đến 29/5/2016

Sáng từ 07h00

Chiều từ 13h20

thứ 7,CN

(08 giờ)

12.

TN Rơle 1

31

1

Từ 04/6

đến 18/6/2016

Sáng từ 07h00

Chiều từ 13h20

thứ 7,CN

(08 giờ)

II. KHÓA K12C:

TT

MÔN HỌC

SL HS HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

SỐ TC

THỜI GIAN HỌC

1.

Mạch điện 1

40

3

Từ 12/4

đến 19/5/2016

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(4 tiết)

2.

Nguyên lý Mác – Lênin 1

9

3

Từ 11/4

đến 13/5/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(04 tiết)

3.

Toán ứng dụng A1

15

3

Từ 17/4

đến 29/5/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

4.

Vật lý đại cương 1

38

1

Từ 02/4

đến 10/4/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

III. KHÓA K24T:

TT

MÔN HỌC

SL HS HỌC LẠI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1

Cơ sở kỹ thuật điện

9

60

Từ 09/4

đến 28/5/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

2

Vẽ điện

13

15

Từ 09/4

đến 28/5/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)