Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Theo khoản e, điều 19 của Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy hình thức tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-CĐMT ngày 20 tháng 11 năm 2015 quy định: Sinh viên phải dự thi kết thúc học phần lần thứ hai nếu điểm tổng kết học phần lần thứ nhất bị điểm D+, D, F. Sinh viên thuộc diện phải dự thi kết thúc học phần lần thứ hai nếu vắng mặt không có lý do chính đáng thì nhận mức điểm F của học phần đó.

Qua theo dõi của phòng Đào tạo, trong học kỳ I năm học 2015-2016 có nhiều sinh viên khóa K11C, K12C có điểm tổng kết học phần lần thứ nhất bị điểm D+ , D không dự thi lần 2 (danh sách đính kèm).

Phòng Đào tạo thông báo: Các sinh viên thuộc diện trên phải làm đơn xin dự thi kết thúc học phần lần thứ hai, có chữ ký của Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập. Lớp trưởng các lớp tập hợp đơn và nộp Phòng Đào tạo trước ngày 22/3/2016.

Phòng Đào tạo đề nghị Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp K11C, K12C thông báo cho các sinh viên biết và thực hiện./.