Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


QUYẾT ĐỊNH

"V/v Ban hành quy định tổ chức giảng dạy các lớp học lại, học cải thiện

các học phần lý thuyết "

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/7/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

Căn cứ văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGD&ĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo v/v Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về việc Ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này Qui định tổ chức giảng dạy các lớp học lại, học cải thiện các học phần lý thuyết của các hệ đào tạo chính quy trong Nhà trường.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ học kỳ II, năm học 2015-2016 đối với khóa, hệ đào tạo chính quy trong Nhà trường.

Điều 2: Phó hiệu trưởng, các trưởng đơn vị trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


QUY ĐỊNH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY CÁC LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 345 /QĐ-CĐMT

Ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung)

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Quy định này quy định cụ thể về việc tổ chức giảng dạy các lớp học lại, học cải thiện cho các hệ đào tạo theo hình thức chính quy trong Nhà trường.

2. Quy định này áp dụng đối với học sinh sinh viên đã học, đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần và có điểm tổng kết học phần thuộc diện phải học lại hoặc học cải thiện. Những trường hợp khác học sinh sinh viên phải học lại học phần với những lớp chính khóa.

Điều 2: Quy định số tiết thực giảng của các lớp học lại, học cải thiện của các học phần lý thuyết:

Số tiết thực giảng của các lớp học lại, học cải thiện của các học phần lý thuyết bằng 50% số tiết (lấy phần nguyên) của các học phần lý thuyết trong các chương trình đào tạo chính khóa.

Điều 3: Chương trình chi tiết các học phần lý thuyết dùng để học lại, học cải thiện:

Chương trình chi tiết các học phần lý thuyết dùng để học lại, học cải thiện dựa trên trên cơ sở chương trình chi tiết của các học phần lý thuyết ở chương trình đào tạo chính khóa, được xây dựng đảm bảo đúng mục tiêu của chương trình chính khóa, trong đó có quy định rõ nội dung thực giảng trên lớp, nội dung tự học của học sinh sinh viên.

Trưởng khoa giảng viên tổ chức xây dựng chương trình chi tiết các học phần dùng để học lại, học cải thiện trình lãnh đạo phê duyệt trước khi thực hiện.

Trước khi thực hiện giảng dạy, Trưởng khoa gởi bản sao chương trình được phê duyệt đến phòng Đào tạo để theo dõi, quản lý.

Điều 4: Giảng viên giảng dạy các lớp học lại, học cải thiện của các học phần lý thuyết:

Trưởng khoa bố trí giảng viên có năng lực, trách nhiệm tham gia giảng dạy các lớp học lại, học cải thiện của các học phần lý thuyết.

Trưởng Khoa gởi danh sách giảng viên giảng dạy đến Phòng Đào tạo để tập hợp, rà soát và trình lãnh đạo phê duyệt.

Điều 5: Đánh giá kết quả học tập các lớp học lại, học cải thiện của các học phần lý thuyết:

Quy định hình thức đánh giá kết quả học tập các lớp học lại, học cải thiện của các học phần lý thuyết giống quy định đánh giá kết quả học tập các học phần lý thuyết của các Quy chế đào tạo hiện hành của các hệ đào tạo trong Nhà trường.

Nội dung đánh giá kết quả học tập các lớp học lại, học cải thiện của các học phần lý thuyết giống nội dung đánh giá được quy định trong chương trình đào tạo của các học phần lý thuyết chính khóa.

Điều 6: Triển khai giảng dạy các lớp học lại, học cải thiện của các học phần lý thuyết:

Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch giảng viên thời khóa biểu, lịch thi các lớp học lại, học cải thiện của các học phần lý thuyết theo thời gian thực giảng.

Tiết học đầu tiên giảng viên phải thông báo đầy đủ nội dung giảng lên lớp, nội dung tự học cho HSSV, quy định và nội dung đánh giá kết quả học tập các lớp học lại, học cải thiện của các học phần lý thuyết

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần chú trọng công tác ôn tập, phụ đạo, hướng dẫn giải bài tập, hướng dẫn tự học, tránh giảng dạy theo chương, mục, bài như giảng dạy chương trình chính khóa.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Văn bản này có hiệu lực thi hành từ học kỳ II năm học 2015-2016 áp dụng cho các khóa, hệ đào tạo chính quy trong Nhà trường (trừ khóa K10C, K23T).

Các trưởng đơn vị trong Nhà trường chịu trách nhiệm triển khai thực hiện văn bản này đối với cán bộ, viên chức thuộc đơn vị mình. Phòng Đào tạo tổ chức quán triệt trong học sinh sinh viên.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về phòng Đào tạo để Nhà trường xem xét, sửa đổi, bổ sung ./.