Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K11C, K12C, K24T

Trên cơ sở thống kê số lượng HSSV các khóa K11C, K12C, K24T còn thiếu điểm các môn học HK 1 (15-16), phòng Đào tạo thông báo:

Trước ngày 20/4/2016 (thứ ba), các HSSV khóa K11C, K12C, K24T thiếu điểm các môn học (có danh sách trên website: cdmt.vn) đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nộp lệ phí học lại, học cải thiện. Sau thời gian trên, HSSV chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại, học cải thiện.

- Dự kiến thời khóa biểu học lại, học cải thiện các môn học bắt đầu từ ngày 23/4/2016 (đính kèm thông báo này). Thời khóa biểu học lại, học cải thiện chính thức sẽ đăng trên website: cdmt.vn vào ngày 21/4/2016.

- Một số môn học thí nghiệm thực hành đề nghị các HSSV theo dõi thời khóa biểu các lớp chính khóa để làm thủ tục đăng ký học lại theo hình thức học ghép với các lớp chính khóa.

- HSSV phải theo dõi dự kiến thời khóa biểu học lại, học cải thiện để đăng ký lịch học không được trùng.

Đề nghị cán bộ lớp khóa K11C, K12C, K24T thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện./.


DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 (2015-2016)

(Kèm theo thông báo số: /TB-CĐMT ngày 11/4/2016)

I. KHÓA K11C:

TT

MÔN HỌC

Số lượng HSSV

Số TC

theo chương trình

Số tiết lên lớp

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tiếng Anh 2

141

3

22

Từ 23/4

đến 28/5/2016

Từ 07h00

thứ 7

(4 tiết)

1.

2.

3.

2.

Máy điện 2

115

3

22

Từ 23/4

đến 28/5/2016

Từ 13h30

thứ 7

(4 tiết)

1.

2.

3.

3.

Mạch điện 2

172

4

30

Từ 28/4

đến 27/5/2016

Từ 18h30

thứ 5,6

(3 tiết)

1.

2.

3.

4.

4.

Kỹ năng mềm

60

2

15

Từ 25/4

đến 23/5/2016

Từ 18h30

thứ 2

(3 tiết)

1.

2.

5.

Tư tưởng HCM

47

2

15

Từ 26/4

đến 24/5/2016

Từ 18h00

thứ 3

(3 tiết)

6.

Khí cụ điện

114

3

22

Từ 24/4

đến 29/5/2016

Từ 07h00

CN

(4 tiết)

1.

2.

3.

7.

Kỹ thuật an toàn & VSCN

110

2

15

Từ 27/4

đến 25/5/2016

Từ 18h30

thứ 4

(3 tiết)

1. Lê Việt Hùng

2.Hoàng Thanh Khoái

3. Nguyễn Hoàng Việt

II. KHÓA K12C:

TT

MÔN HỌC

Số lượng HSSV

Số TC

theo chương trình

Số tiết lên lớp

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Mạch điện 1

40

3

22

Từ 25/4

đến 23/5/2016

Từ 18h30

thứ 2,3

(3 tiết)

Huỳnh Tấn Khoa

2.

Nguyên lý Mác – Lênin 1

9

3

22

Từ 27/4

đến 19/5/2016

Từ 18h30

thứ 4,5

(3 tiết)

An Thị Hà

3.

Toán ứng dụng A1

15

3

22

Từ 23/4

đến 28/5/2016

Từ 7h00

thứ 7

(4 tiết)

Lê Thúy An

4.

Vật lý đại cương 1

38

1

7

Từ 23/4

đến 07/5/2016

Từ 13h30

thứ 7

(4 tiết)

Nguyễn Tấn Xứng

III. KHÓA K24T:

TT

MÔN HỌC

Số lượng HSSV

Số tiết

theo chương trình

Số tiết lên lớp

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Cơ sở kỹ thuật điện

9

60

30

Từ 25/4

đến 24/5/2016

Từ 18h30

thứ 2,3

(3 tiết)

2

Vẽ điện

13

15

7

Từ 27/4

đến 11/5/2016

Từ 18h30

thứ 4

(3 tiết)