Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHOÁ K10C HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Căn cứ quyết định số /QĐ-CĐMT ngày tháng năm 2016 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K10C hệ Cao đẳng chính quy; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khoá K10C như sau:

I. Phụ đạo kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 04/05/2016: K10CH1-9

09 giờ 00 ngày 04/05/2016: K10CH10-16, CV, CK, CN

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KHCB phân công giáo viên phụ đạo.

II. Thi các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (lần 1):

1. Thời gian: 17 giờ 15 ngày 07/05/2016

2. Địa điểm: 16 phòng G1, 14 phòng G2, 05 phòng G3

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

III. Thi các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (lần 2):

1. Thời gian: 17 giờ 15 ngày 11/07/2016

2. Địa điểm: 02 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp phần các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh khoá K10C hệ Cao đẳng chính quy, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.