Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download: Danhsachgiaovientheodoithuctaptotnghiep.xls

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên

khoá K10C, K23T thực tập tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

- Căn cứ quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/07/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

- Căn cứ quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học viên sinh viên;

- Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công các giảng viên có tên sau bàn giao sinh viên khoá K10C, K23T thực tập tốt nghiệp:

- Thầy Trần Đình Dũng: Bàn giao sinh viên khoá K10C, K23T tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

- Thầy Doãn Bá Khưu: Bàn giao sinh viên khoá K10C, K23T tại Công ty Điện lực Quảng Nam.

- Thời gian bàn giao: 08h00 ngày 16/05/2016 (K10C, K23T thực tập tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty Điện lực Quảng Nam cùng học an toàn một đợt).

Điều 2. Phân công các giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K10C, K23T thực tập tốt nghiệp theo danh sách đính kèm. Thời gian thực tập: Khóa K10C thực tập từ ngày 16/05/2016 đến 08/07/2016; Khóa K23T thực tập từ ngày 30/05/2016 đến 22/07/2016.

Điều 3. Giảng viên bàn giao, phụ trách theo dõi sinh viên khoá K10C, K23T thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa KTCS, Trưởng Khoa Điện, Trưởng khoa ĐTVT, Trưởng khoa Kinh tế và các giảng viên có tên trong danh sách tại điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.