Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K23T - HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ quyết định số 385/QĐ-CĐMT ngày 12 tháng 04 năm 2016 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K23T hệ Trung cấp chuyên nghiệp; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho khoá học như sau:

I. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 09h00 ngày 25/07/2016

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: P2 thông báo cho học sinh tập trung, chuẩn bị nội dung triển khai.

II. Thi phần Thực tập tốt nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 26/07/2016

2. Địa điểm: 02 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên coi thi.

III. Phụ đạo môn Chính trị:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 28/07/2016

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KHCB phân công giáo viên phụ đạo.

IV. Phụ đạo phần Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 04/08/2016

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên phụ đạo.

V. Thi tốt nghiệp môn Chính trị:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 08/08/2016

2. Địa điểm: 08 phòng G1.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp môn Chính trị.

VI. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

1. Thời gian: 17 giờ 15 ngày 12/08/2016

2. Địa điểm: 08 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.

VII. Thi tốt nghiệp phần Thực hành nghề nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 13/08/2016

2. Địa điểm:

Trạm biến áp 22kV, phòng TN Rơ le, phòng TN Thiết bị điện, Bãi thực tập lưới.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.


VIII. Sinh hoạt cuối khóa và Lễ tốt nghiệp:

1. Thời gian: Ngày 19/08/2016.

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: Phòng Đào tạo sẽ ban hành kế hoạch chi tiết sau.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K23T, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.