Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI, BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHOÁ K10C HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Căn cứ quyết định số 384/QĐ-CĐMT ngày 12 tháng 04 năm 2016 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K10C hệ Cao đẳng chính quy; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho khóa học như sau:

I. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 11/07/2016: K10CH1-8

09 giờ 00 ngày 11/07/2016: K10CH9-16, CV, CK, CN

2. Địa điểm: Hội trường G1.

3. Tổ chức thực hiện: P2 thông báo cho sinh viên tập trung, chuẩn bị nội dung triển khai.

II. Thi phần Thực tập tốt nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 12/07/2016

2. Địa điểm: K10CH1-16: 8 phòng G1; K10CV,CK,CN: 3 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện, khoa ĐTVT, khoa Kinh tế phân công giáo viên coi thi.

III. Phụ đạo khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 17/07/2016: K10CH1-8; K10CV,CK,CN

14 giờ 00 ngày 17/07/2016: K10CH9-16

2. Địa điểm: K10CH1-16: Hội trường G1

K10CV,CK,CN: 4 phòng G1.

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện, khoa KTCS, khoa ĐTVT, khoa Kinh tế phân công giáo viên phụ đạo.

IV. Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 21/07/2016

2. Địa điểm: K10CH1-16: 16 phòng G1, 12 phòng G2

K10CV,CK,CN: 2 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

V. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 22/07/2016

2. Địa điểm: Giảng đường G2

3. Tổ chức thực hiện: Phòng Đào tạo sẽ ban hành kế hoạch chi tiết sau.

VI. Sinh hoạt cuối khóa và Lễ tốt nghiệp:

1. Thời gian: Ngày 02,03/08/2016

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: Phòng Đào tạo sẽ ban hành kế hoạch chi tiết sau.


Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K10C hệ Cao đẳng chính quy, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.