Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v phân lớp theo chuyên ngành khóa K11CH

Theo thống kê danh sách đăng ký chuyên ngành đào tạo của sinh viên khóa K11C, phòng Đào tạo thông báo:

- Danh sách sinh viên khóa K11CH được xếp vào các lớp theo chuyên ngành (cụ thể sinh viên xem trên website: cdmt.vn; mục thông báo)

- Bắt đầu từ học kỳ I năm học 2016-2017 sinh viên khóa K11CH sẽ học theo lớp chuyên ngành đã được sắp xếp như trên.

- Mọi vướng mắc về lớp học sinh viên liên hệ phòng Đào tạo trước ngày 08/7/2016 để được giải quyết.

Đề nghị cán bộ lớp các lớp K11CH thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết và thực hiện đúng thời gian quy định của Nhà trường./.

Download: K11CH.xlsx