Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần (bổ sung) - Khóa K10C

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại khóa K10C; phòng Đào tạo lập lịch học lại cho các HSSV khóa K10C cụ thể như sau:

TT

MÔN HỌC

Số lượng HSSV học lại

Số tiêt

theo chương trình

Số tiết lên lớp

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

KT An toàn&VSCN

1

30

15

Từ 14/7 đến 17/7/2016

Từ 13h15

(4 tiết)

P105.G1

Trần Đình Duy

2.

Tiếng anh 1

1

45

22

Từ 16/7 đến 18/7/2016

Từ 7h00&13h15

(5 tiết)

P107.G1

Lại Thị Ngọc Trang

3.

Tin học 2

1

45

22

Từ 14/7 đến 18/7/2016

Từ 9h30

(4 tiết)

P. Máy tính

Nguyễn Thị Thái

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của SV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng SV không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Giáo viên chủ động cho SV thi kết thúc môn học khi hoàn thành xong khối lượng giảng dạy và gửi kết quả học tập về phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 18/7/2016.