Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download: danh sách sinh viên tốt nghiệp 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khóa K10C

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/7/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng chính quy;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét tốt nghiệp khoá K10C ngày 25/7/2016;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận và cấp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy cho 562 sinh viên khoá K10C (2013-2016), 03 sinh viên khoá K9C (2012-2015) và 01 sinh viên khóa K8C (2011-2014) (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau:

-Loại Xuất sắc: 02 sinh viên

-Loại Giỏi: 34 sinh viên

-Loại Khá: 134 sinh viên

-Loại Trung bình khá: 364 sinh viên

-Loại Trung bình: 32 sinh viên

Điều 2: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HS-SV, Trưởng phòng Tài chính-Kế toán và những sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.