Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download: PHAN LOP K11C.xlsx


THÔNG BÁO

V/v phân lớp theo chuyên ngành khóa K11CH

Nhà trường thông báo danh sách chính thức lớp theo chuyên ngành đào tạo của sinh viên khóa K11CH (đính kèm).

Sinh viên các lớp K11CH

Bắt đầu từ học kỳ I năm học 2016-2017 sinh viên khóa K11CH sẽ học theo lớp chuyên ngành đã được sắp xếp như trên.