Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download: danh sách HS tốt nghiệp K23T

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận tốt nghiệp khóa K23T

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/7/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGD&ĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo v/v Ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét tốt nghiệp khoá K23T ngày 15/8/2016;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận và cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho 92 học sinh khoá K23T (2014-2016) và 03 học sinh khoá K22T (2013-2015), (có danh sách kèm theo) cụ thể như sau:

-Loại Giỏi: 11 học sinh

-Loại Khá: 41 học sinh

-Loại Trung bình khá: 42 học sinh

-Loại Trung bình: 01 học sinh

Điều 2: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HS-SV, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và những học sinh có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.