Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K11C,K12C,K24T

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức học lần 2;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-CĐMT ngày 24/6/2014 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, học và thi lại;

Căn cứ Quyết định số 614/TB-CĐMT ngày 07/7/2015 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về mức thu học phí theo tín chỉ;

Trên cơ sở thống kê số lượng HSSV khóa K11C, K12C, K24T còn thiếu điểm các môn học;

Nay phòng Đào tạo thông báo:

- Dự kiến lịch học lại, học cải thiện các môn học bắt đầu học từ ngày 15/9/2016.

- Trước ngày 09/9/2016 (thứ sáu), các HSSV thiếu điểm các môn học đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nộp lệ phí học lại, học cải thiện. Sau thời gian trên, HSSV chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại, học cải thiện.

- HSSV phải theo dõi lịch học để đăng ký lịch học không được trùng.

- Thông tin lịch học có trên website: cdmt.vn.

Đề nghị cán bộ lớp khóa K11C, K12C, K24T thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện./.


DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI HỌC KỲ 1 (2016-2017)

(Kèm theo thông báo số: /TB-CĐMT ngày /8/2016)

I. KHÓA K11CH:

TT

MÔN HỌC

SL HSSV thiếu điểm

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Cung cấp điện

51

15

Từ 04/10

đến 16/10/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)

2.

Đường lối CMĐCSVN

59

22

Từ 15/9

đến 03/10/2016

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

3.

Đo lường điện

113

15

Từ 26/09

đến 09/10/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

4.

Tiếng anh CN

57

22

Từ 15/9

đến 07/10/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

5.

Rơle bảo vệ

229

15

Từ 15/9

đến 25/9/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

6.

Điện tử CS

121

22

Từ 15/9

đến 03/10/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)

7.

TN thiết bị điện

24

20h

Từ 27/11

đến 04/12/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

8.

TN rơle 2

43

20h

Từ 27/11

đến 04/12/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

9.

TN đo lường

72

20h

Từ 22/10

đến 29/10/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

10.

TT Trạm BA

51

20h

Từ 30/10

đến 06/11/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

11.

TT Điện tử công suất 1

27

20h

Từ 20/11

đến 26/11/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

12.

TT quấn dây

17

20h

Từ 20/11

đến 26/11/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

13.

TN máy điện

58

20h

Từ 12/11

đến 19/11/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

II. KHÓA K12CH:

TT

MÔN HỌC

SL HSSV thiếu điểm

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Vật lý 2

47

15

Từ 06/10

đến 20/10/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

2.

Tin học 2

16

22

Từ 26/9

đến 15/10/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

3.

NL Mac-Lênin 2

14

15

Từ 06/10

đến 20/10/2016

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

4.

Toán A2

19

15

Từ 15/10

đến 22/10/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(05 tiết)

5.

Mạch điện 2

37

22

Từ 15/9

đến 05/10/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

6.

Pháp luật

17

15

Từ 15/9

đến 25/9/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(05 tiết)

7.

Vẽ điện

19

8

Từ 15/9

đến 18/9/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

8.

Máy điện 1

25

15

Từ 01/10

đến 09/10/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(05 tiết)

9.

Tiếng anh 1

45

22

Từ 15/9

đến 05/10/2016

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

10.

TT Điện cơ bản

49

20h

Từ 23/10

đến 30/10/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

11.

TN mạch điện

17

20h

Từ 05/11

đến 12/11/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

12.

TN máy điện

20

20h

Từ 12/11

đến 19/11/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

III. KHÓA K24T:

TT

MÔN HỌC

SL HSSV thiếu điểm

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Vẽ điện

5

8

Từ 15/9

đến 18/9/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

2.

Tiếng anh 2

17

22

Từ 19/9

đến 08/10/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

3.

Máy điện 1

12

15

Từ 15/9

đến 30/9/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

4.

Đo lường điện

16

15

Từ 15/9

đến 30/9/2016

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)