Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K11C, K12C, K24T, K23T cụ thể như sau:

I. KHÓA K10CH:

TT

MÔN HỌC

SL HSSV thiếu điểm

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tin học ứng dụng

1

22

Từ 12/12 đến 20/12/16

Từ 07h00

Từ thứ 2-6

(04 tiết)

P101.G1

Trần Ngọc Hải

2.

Tự động hóa

1

15

Từ 12/12 đến 20/12/16

Từ 07h00

Từ thứ 2-6

(03 tiết)

P102.G1

Nguyễn Thị Ngọc Thư

3.

KT cao áp

1

15

Từ 12/12 đến 20/12/16

Từ 13h30

Từ thứ 2-6

(03 tiết)

P101.G1

Trần Đình Duy

II. KHÓA K22T, K23T:

TT

MÔN HỌC

SL HSSV thiếu điểm

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Máy điện 2

2

22

Từ 12/12 đến 19/12/16

Từ 07h00

Từ thứ 2-6

(04 tiết)

P103.G1

Bùi Thị Hạnh Tiên

2.

Chính trị 2

1

22

Từ 20/12 đến 26/12/16

Từ 07h00

Từ thứ 2-6

(04 tiết)

P101.G1

Lê Văn Nhơn

3.

Tự động hóa

1

15

Từ 12/12 đến 20/12/16

Từ 07h00

Từ thứ 2-6

(03 tiết)

P102.G1

Nguyễn Thị Ngọc Thư

4.

Vật liệu điện

1

15

Từ 20/12 đến 26/12/16

Từ 07h00

Từ thứ 2-6

(03 tiết)

P102.G1

Lê Thị Hương Lâm

5.

Quản lý lưới

1

15

Từ 12/12 đến 20/12/16

Từ 13h30

Từ thứ 2-6

(03 tiết)

P102.G1

Dương Tấn Hưng

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo (niên chế).

- Các Khoa chủ động cho HSSV thi kết thúc môn học khi hoàn thành xong khối lượng giảng dạy và gửi kết quả học tập về phòng Đào tạo trước ngày 31/12/2016.