Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download: DS.xlsx

THÔNG BÁO

V/v hủy kết quả học tập học kỳ I (2016-2017)

Căn cứ đề nghị của phòng Tài chính-Kế toán đã được Lãnh đạo trường Cao đẳng Điện lực miền Trung phê duyệt ngày 09/12/2016 về việc không cho thi các học phần lý thuyết và hủy kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017 do không nộp học phí đối với HSSV các khóa K11C, K12C, K24T, K8CHL;

Nay phòng Đào tạo thông báo:

- Danh sách HSSV các khóa K11C, K12C, K24T, K8CHL không nộp học phí học kỳ I năm học 2016-2017 tính đến ngày 09/12/2016 .

- Các HSSV có tên trong danh sách trên không được thi các học phần lý thuyết và bị hủy kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017 các môn lý thuyết lẫn thực hành.

- Các HSSV trên phải đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ I (2016-2017) theo đúng quy chế đào tạo hiện hành.

Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập các lớp K11C, K12C, K24T, K8CHL thông báo cụ thể thông báo này đến các HSSV có tên trên được biết và nghiêm túc thực hiện./.