Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K10C (LẦN 2) HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Căn cứ quyết định số 384/QĐ-CĐMT ngày 12 tháng 04 năm 2016 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K10C hệ Cao đẳng chính quy; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho khóa K10C (lần 2) như sau:

I. Thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: 07h30 ngày 10/01/2017

2. Địa điểm: 01 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

II. Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 07h30 ngày 12/01/2017

2. Địa điểm: 03 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K10C (lần 2) hệ Cao đẳng chính quy, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.