Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH KIỂM TRA KẾT THÚC KHOÁ HỌC

LỚP VẬN HÀNH NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN ĐAK PRING 1

Căn cứ quyết định số /QĐ-CĐMT ngày 05/01/2017 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Thành lập Hội đồng kiểm tra kết thúc khoá học lớp VHNMTĐ Đak Pring 1;

Nay Hội đồng lập kế hoạch kiểm tra kết thúc khoá học như sau:

I. Kiểm tra phần thực tập tốt nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 22/01/2017

2. Địa điểm: 1 phòng G1

3. Hình thức kiểm tra: Vấn đáp.

4. Tổ chức thực hiện: K3 phân công giáo viên chấm kiểm tra.

II. Kiểm tra kết thúc khoá học:

1. Thời gian: 13 giờ 30 ngày 22/01/2017

2. Địa điểm: Phòng TT Vận hành NMTĐ

3. Hình thức kiểm tra: Thực hành (Vận hành nhà máy thủy điện mô phỏng).

4. Tổ chức thực hiện: Ban coi, chấm kiểm tra kết thúc khoá học.

III. Bế giảng khoá học:

1. Thời gian: 15 giờ 00 ngày 23/01/2017

2. Địa điểm: Hội trường nhà làm việc

3. Tổ chức thực hiện:

- P1 trang trí Hội trường, âm thanh.

- K6 phát hành giấy mời (trước ngày 17/01/2017)

- P3 tập trung học viên, chọn học viên chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ bế giảng.

- P2 chuẩn bị chương trình và tổ chức Lễ bế giảng.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra kết thúc khoá học lớp Vận hành Nhà máy Thuỷ điện Đak Pring 1, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.