Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v phổ biến kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp khóa K11C, K24T"

Để chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp đạt kết quả tốt, Phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể học sinh sinh viên khoá K11C, K24T tập trung tại Hội trường giảng đường G1 để nghe phổ biến kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp. Lịch tập trung như sau:

Lớp

Thời gian tập trung

K11CHTĐ1,3,5,7,9; K11CĐCN2; K11CTĐH; K11CV

K24TH1

08h45 ngày 10/01/2017

K11CHTĐ2,4,6,8; K11CĐCN1,3; K11CĐDD

K24TH2

15h00 ngày 10/01/2017

Đề nghị các học sinh sinh viên tập trung đông đủ và đúng giờ.