Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v sinh viên khoá K11C đăng ký thực tập tốt nghiệp"

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế sản xuất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên về việc tạo mối quan hệ và cơ hội tìm kiếm việc làm sau này, Phòng Đào tạo thông báo cho các sinh viên khoá K11C đăng ký thực tập tốt nghiệp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thực tập:

- Từ ngày 15/05/2017 đến 07/07/2017 (08 tuần).

2. Địa điểm đăng ký thực tập:

a. Địa điểm Nhà trường liên hệ:

- Các trạm biến áp 110kV thuộc Công ty lưới điện Cao thế miền Trung (đối với các trạm 110kV thuộc khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng mỗi lớp chỉ đăng ký 01 SV/01 trạm)

- Các Điện lực thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

- Các trung tâm viễn thông thuộc Viễn thông Quảng Nam

Sinh viên chỉ việc đăng ký vào danh sách, không được đến các đơn vị này làm ảnh hưởng hoạt động của đơn vị.

b. Địa điểm sinh viên tự liên hệ:

- Các Nhà máy điện.

- Các Trạm biến áp 110kV, 220kV (không thuộc Công ty lưới điện Cao thế miền Trung).

- Các Công ty Điện lực (không thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng).

- Các công ty, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối điện, các cơ sở sản xuất ngoài ngành điện…

- Các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp …

- Các công ty bưu chính viễn thông …

Sinh viên làm đơn xin thực tập tốt nghiệp (theo mẫu) gửi đơn vị xin thực tập tốt nghiệp ký, đóng dấu và nộp lại cho Lớp trưởng.

3. Hướng dẫn đăng ký danh sách:

- Cột địa điểm đăng ký thực tập: Ghi tên cơ quan, đơn vị nơi sinh viên xin thực tập.

- Cột tự liên hệ: Đánh dấu x vào cột này đối với các sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập.

- Cột chức vụ: Ghi chức danh cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

- Cột số điện thoại thay đổi (nếu có): Ghi số điện thoại khác so với số đã nhập của sinh viên để Nhà trường liên hệ khi cần thiết.`

- Cột ký tên: Mỗi sinh viên tự ký tên xác nhận đã đăng ký, không ký thay.

4. Thời hạn nộp danh sách, đơn xin thực tập tốt nghiệp:

- Lớp trưởng nộp danh sách đăng ký thực tập và đơn xin thực tập tốt nghiệp của các sinh viên tự liên hệ có xác nhận của đơn vị thực tập về phòng Đào tạo trước ngày 17/02/2017.