Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch thực tập lớp K12CH2,6"

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập của các lớp K12CH2,6 như sau:

Lớp

Môn học

Lịch theo TKB đã ban hành

Lịch hiệu chỉnh

K12CH2

TT đo lường

17/04-21/04

24/04-28/04

K12CH6

TT TN thiết bị điện 1

17/04-21/04

24/04-28/04

10/04-14/04

17/04-21/04

Đề nghị các Khoa giáo viên và sinh viên các lớp K12CH2,6 triển khai thực hiện.