Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch thực tập lớp K12CH3"

Để tạo điều kiện cho các lớp K12CH đi thực tập sản xuất, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập của lớp K12CH3 như sau:

Môn học

Lịch theo TKB đã ban hành

Lịch hiệu chỉnh

Giáo dục quốc phòng

24/04-28/04

29/05-02/06

Đề nghị các Khoa giáo viên và sinh viên lớp K12CH3 triển khai thực hiện.