Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch học khóa K12CH"

Khóa K12CH bổ sung 2 tuần đi thực tế sản xuất nên để đảm bảo thời gian giảng dạy các môn học, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thời gian học tập của khóa K12CH tại Trường kết thúc vào ngày 23/06/2017.

Đề nghị các Khoa giáo viên và sinh viên lớp K12CH triển khai thực hiện.