Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên

khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-EVN ngày 24/11/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chuyển Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học viên sinh viên;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công các giảng viên có tên sau bàn giao sinh viên khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp:

- Thầy Trần Đình Dũng: Bàn giao sinh viên khoá K11C, K24T tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

- Thầy Trần Đình Sơn: Bàn giao sinh viên khoá K11C, K24T tại Công ty Điện lực Quảng Nam.

- Thời gian bàn giao: 08h00 ngày 15/05/2017 (sinh viên khóa K11C, K24T học an toàn cùng đợt).

Điều 2. Phân công các giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp theo danh sách đính kèm. Thời gian thực tập: Khóa K11C thực tập từ ngày 15/05/2017 đến 07/07/2017; Khóa K24T thực tập từ ngày 19/06/2017 đến 11/08/2017.

Điều 3. Giảng viên bàn giao, phụ trách theo dõi sinh viên khoá K11C, K24T thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa KTCS, Trưởng Khoa Điện, Trưởng khoa ĐTVT và các giảng viên có tên trong danh sách tại điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Download: Danh sách HSSV thực tập tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn thực tập