Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K24T - HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ quyết định số /QĐ-CĐMT ngày tháng 07 năm 2017 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K24T hệ Trung cấp chuyên nghiệp; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho khoá học như sau:

I. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 09h00 ngày 14/08/2017

2. Địa điểm: Phòng 302-G1

3. Tổ chức thực hiện: P2 thông báo cho học sinh tập trung, chuẩn bị nội dung triển khai.

II. Thi phần Thực tập tốt nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 15/08/2017

2. Địa điểm: Phòng 302-G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên coi thi.

III. Phụ đạo môn Chính trị:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 16/08/2017

2. Địa điểm: Phòng 302-G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KHCB phân công giáo viên phụ đạo.

IV. Phụ đạo phần Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 17/08/2017

2. Địa điểm: Phòng 302-G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên phụ đạo.

V. Thi tốt nghiệp môn Chính trị:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 19/08/2017

2. Địa điểm: Phòng 301,302-G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp môn Chính trị.

VI. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 22/08/2017

2. Địa điểm: Phòng 301,302-G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.

VII. Thi tốt nghiệp phần Thực hành nghề nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 23/08/2017

2. Địa điểm: Trạm biến áp 22kV, phòng TN Rơ le, phòng TN Thiết bị điện, Bãi thực tập lưới.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.


VIII. Sinh hoạt cuối khóa:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 31/08/2017

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Thành phần: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV, toàn thể học sinh khoá K24T

4. Tổ chức thực hiện:

Phòng Công tác HSSV:

- Tư vấn, giới thiệu việc làm

- Tổ chức điều tra xã hội học

- Hướng dẫn làm các thủ tục tốt nghiệp ra trường

Phòng Đào tạo:

- Hướng dẫn các công việc lễ tốt nghiệp.

IX.Lễ tốt nghiệp:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 31/08/2017

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Thành phần: Ban Giám Hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Trưởng các đơn vị trong Nhà trường, các giáo viên không có giờ dạy, học sinh khoá K24T.

4. Chương trình Lễ tốt nghiệp:

- Chào cờ -tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Báo cáo tổng kết khoá học

- Công bố các Quyết định tốt nghiệp, Quyết định khen thưởng

- Trao giấy khen và phần thưởng

- Phát biểu cảm tưởng của đại diện học sinh

- Phát biểu của Lãnh đạo Nhà trường

- Kết thúc

5. Tổ chức thực hiện:

Phòng Đào tạo:

- Chuẩn bị báo cáo tổng kết khoá học, các quyết định tốt nghiệp, khen thưởng, phần thưởng

- In bằng, giấy khen, bảng điểm, làm các thủ tục cấp bằng, bảng điểm

- Công tác tổ chức buổi lễ tốt nghiệp.

Phòng Công tác HSSV:

- Thông báo các lớp học sinh

- Tập trung và quản lý học sinh

- Chuẩn bị học sinh phát biểu cảm tưởng

- Bàn giao hồ sơ ra trường

Phòng Tổng hợp:

- Trang trí hội trường

- Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, nước uống.

Phòng QLKH&QHQT:

- Chụp ảnh, phối hợp với Phòng Đào tạo để đăng thông tin Lễ tốt nghiệp lên Website Nhà trường Website Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Đoàn thanh niên:

- Bàn giao hồ sơ đoàn viên


Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K24T, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.