Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v điều chỉnh phòng học"

Để tạo điều kiện tổ chức đón tiếp học sinh khóa mới nhập học, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh phòng học tại tầng 1 giảng đường G1 trong ngày 15/8/2017 như sau:

Phòng học theo TKB đã ban hành

Chuyển sang học tại phòng

101-G1

201-G1

102-G1

202-G1

103-G1

205-G1

104-G1

206-G1

105-G1

301-G1

106-G1

302-G1

Sau ngày 15/8/2017 các lớp học bình thường tại các phòng theo TKB đã ban hành.

Đề nghị các Khoa giáo viên và sinh viên các lớp học tại tầng 1 giảng đường G1 lưu ý triển khai thực hiện.