Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH

"V/v hướng dẫn sinh viên khóa mới nhập học K14C

tham quan, giới thiệu phòng thí nghiệm, thực hành"

Để tạo điều kiện cho sinh viên khóa mới nhập học K14C tham quan, giới thiệu phòng thí nghiệm, thực hành; nay Nhà trường lập kế hoạch như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017.

2. Địa điểm: Tại các phòng thí nghiệm, thực hành.

3. Lịch tham quan: (kèm theo)

4. Phân công thực hiện:

- Các Khoa bố trí giảng viên chuẩn bị phòng thí nghiệm, thực hành, nội dung giới thiệu, hướng dẫn tham quan (kể cả các phòng thí nghiệm, thực hành thuộc Khoa ĐTVT trước đây có giảng viên phụ trách chuyển sang).

- Đối với các phòng thí nghiệm, thực hành có các lớp đang học: Giảng viên cho sinh viên khóa cũ được nghỉ trong ngày có lịch tham quan và học bù vào Thứ Bảy ngày 26/8/2017.

- Thầy Trần Trung Dũng – Phó Phòng Đào tạo theo dõi việc thực hiện kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch hướng dẫn sinh viên khóa mới nhập học K14C tham quan phòng thí nghiệm, thực hành; đề nghị các đơn vị liên quan và các sinh viên triển khai thực hiện./.