Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K11C, K12C, K13C

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-CĐMT ngày 04/4/2016 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức giảng dạy các lớp học lại, học cải thiện các học phần;

Căn cứ Quyết định số 857/QĐ-CĐMT ngày 04/9/2015 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thu học phí theo tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 614/TB-CĐMT ngày 07/7/2015 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về mức thu học phí học lại;

Trên cơ sở thống kê số lượng HSSV khóa K11C, K12C, K13C còn thiếu điểm các môn học;

Nay phòng Đào tạo thông báo lịch học lại, học cải thiện HK II (2016-2017):

- Dự kiến lịch học lại, học cải thiện các môn học bắt đầu học từ ngày 05/9/2017 (đính kèm thông báo này).

- Trước ngày 30/8/2017 (thứ tư), các HSSV thiếu điểm các môn học đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nộp lệ phí học lại, học cải thiện.

- Thông tin lịch học có trên website: cdmt.vn.

Ghi chú: Đề nghị cán bộ lớp khóa K12C, K13C thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện./.