Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tra cứu thông tin tốt nghiệp


TRA CỨU THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

NĂM

CAO ĐẲNG

TRUNG CẤP

CAO ĐẲNG NGHỀ

TRUNG CẤP NGHỀ

2004

- K16T,K15T

2005

- K17T,K16T,K15T

2006

- 04TC1

- K18T,K17T

2007

- 05TC,04TC

- 05TD1,2,3,04TC2

- 06LT

- 06LT (tiếp theo)

- K19T,K18T,06LT

- K19T (tiếp theo)

2008

- 05TD3

- 06LT

- 07LT

- K15T,K19T

- K20D

2009

- K3CH

- 08LT,07LT

- K15T

- K16T,K15T,K19T

- K21D,K20D

2010

- K4C

- 08LT

- K1CHL

- K16T

- K17TV

- K17T,K16T,K15T

- K21D

- K22TnDT,K21D,K20D

2011

- K2CHL,CVL.pdf

- K2CHL,CVL.pdf (tiếp theo)

- K4C.pdf

- K4C,K5C.pdf (tiếp theo)

- K17T,K16T,K15T

- K18T,K17T

- K1CnC

- K1CnDC

- K22Tn,K21D

- K22TnDC

- K22TnDC (tiếp theo)

2012

- K3CHL,CVL

- K5C,K2CHL

- K6C,K5C,K3CHL (tiếp theo)

- K18T,K17T

- K19T,K18T

- K1CnC, 22TnV, K23TnDT,K23TnTD, K24TnTD

- K2CnC, K1CnC

- K23TnDT

2013

- K4CHL,CVL

- K6C,K5C,K3CHL, K2CHL

- K7C-K6C - K4CHL (tiếp theo)

- K19T,K18T

- K20T,K19T

- K2CnC,K23TnDT

- K3CnDT

2014

- K7C-K6C-K3CHL

- K8C,K7C,K6C (tiếp theo)

- K20T,K19T

- K21T,K20T

- K3CnDT,K1CnDC

- K5CnDC5,6,7

- K26TnDC1,2

2015

- K9C-K8C

- K9C,K8C,K7C (tiếp theo)

- K8C, K7C, K5CHL (tiếp theo)

- K22T

- K22T (tiếp theo)

2016

- K9C-K8C

- K10C

- K22T

- K23T

2017

- K8CHL

- K10C,K9C

- K10C-K9C (tiếp theo)

- K11C

- K11C (tiếp theo)

- K9CHL1 (tiếp theo)

- K23T,K22T

- K24T

2018

- K9CHL

- K12C, K11C, K9CHL

- K25TH

2019

- K12C, K11C (tiếp theo)

- K12C,K13C-2019

- K11CHL

- K26TH

2020

- K13C, K12C

- K14C

- K11C (tiếp theo)

2021

- K13C, K11C (tiếp theo)

- K14C-2021

- K13C (tiếp theo)

- K15C, K14C

2022

- K12CHL

- K16C, K14C, K27T

- K16C, K15C, K14C

- K13CHL

2023

- K17, K16C

- K14CHL

- K17C (tiếp theo)

- K17C (tiếp theo)

2024

- K14CHL

- K18, K17C