Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG


CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TẠI ĐIỆN LỰC

(kèm theo công văn số /CĐMT-ĐT ngày /04/2018)

TT

NỘI DUNG THỰC TẬP

1

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của đơn vị sản xuất:

- Tổng quan về đơn vị thực tập sản xuất

- Tổ chức sản xuất của đơn vị sản xuất

2

Xây lắp hệ thống phân phối điện:

- Đọc bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn kỹ thuật

- Thiết bị thi công

- Kỹ thuật thi công

- Đào móng, dựng cột điện, căng dây lấy độ võng đường dây trên không cấp điện áp phân phối

- Lắp đặt các thiết bị biến áp trong trạm phân phối

- Lắp đặt đường cáp ngầm

- Kết cấu đường dây và trạm biến áp

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao

3

Hệ thống cung cấp điện:

- Sơ đồ cung cấp điện lưới phân phối

- Phương thức cung cấp điện lưới phân phối

- Bảo vệ cho hệ thống cung cấp điện lưới phân phối

4

Quản lý sửa chữa lưới phân phối:

- Chu kỳ và nội dung kiểm tra định kỳ lưới phân phối

- Phương pháp tìm sự cố trong lưới phân phối

- Thay thế các thiết bị trên lưới phân phối

5

Quản lý sữa chữa lưới hạ áp:

- Thay cầu chì cao áp, hạ áp

- Lắp đặt công tơ điện

- Sữa chữa thiết bị trên lưới

- Công tác kiểm tra đường dây trung áp, hạ áp

- Nội dung kiểm tra trạm biến áp trung gian

6

Thao tác xử lý sự cố:

- Thực hiện chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác

- Sử dụng các trang bị an toàn

- Thao tác đóng cắt MBA, đường dây, các phụ tải

7

Trạm biến áp trung gian (nếu có)

- Các thiết bị chính trong trạm biến áp

- Phần nhất thứ :

+ Sơ đồ Trạm biến áp: Sơ đồ nhất thứ; Sơ đồ phương thức Bảo vệ rơ le và đo lường

+ Mặt bằng Trạm

+ Mặt cắt Máy biến áp, đường dây

+ Mặt bằng Hệ thống nối đất Trạm

+ Một số quy định và sơ lược về các thiết bị

+ Hệ thống tự dùng của Trạm

+ Thiết bị bù

- Phần nhị thứ :

+ Các loại bảo vệ cho Máy biến áp, đường dây: Các mạch bảo vệ máy biến áp; Các mạch bảo vệ cho đường dây

+ Mạch tín hiệu: Tín hiệu vị trí, tín hiệu báo trước, tín hiệu sự cố, tín hiệu chỉ huy.

+ Mạch điều khiển máy cắt ở các cấp điện áp

+ Sơ đồ nối dây của các mạch đo lường

+ Các mạch tự động

- Hệ thống điện một chiều:

+ Kết cấu của phòng Ắc quy, các phương thức vận hành, các mạch kiểm tra và bảo vệ Ắc quy

+ Mạch chiếu sáng sự cố…


Ghi chú: Tuỳ theo tình hình thực tế tại đơn vị có thể điều chỉnh nội dung thực tập cho phù hợp với công việc.

PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

Thời gian thực tập tốt nghiệp 08 tuần và được phân phối như sau:

- Ổn định tổ chức: 01 ngày

- Học tập nội quy an toàn: 02 ngày

- Kiểm tra an toàn: 01 ngày

- Tham quan cơ sở: 01 ngày

- Thực tập, viết báo cáo: 35 ngày

TỔNG CỘNG: 40 ngày