Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA K25TH

(Khóa học 2016 – 2018)

1. Vì sao công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa. Liên hệ bản thân.

2. Vì sao công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn liền với phát triển kinh tế tri thức. Liên hệ bản thân.

3. Hiểu như thế nào là nền kinh tế tri thức. Liên hệ bản thân.

4. Hiểu như thế nào là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những tiêu chí của nó.

5. Tính tích cực và hạn chế của cơ chế thị trường. Giải pháp để khắc phục các hạn chế đó.

6. Mục tiêu tổng quát và phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở nước ta. Ý nghĩa của nó.

7. Quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

8. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Liên hệ thực tiễn để làm rõ những thuận lợi và khó khăn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

9. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Liên hệ bản thân.

10. Tại sao nói văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

11. Những thuận lợi và khó khăn trong văn hóa hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Giải pháp để khắc phục những khó khăn đó.

12. Những đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

13. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

14. Phân tích và chứng minh bài học kinh nghiệm: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

15. Phân tích và chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

16. Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử mang tầm vóc thời đại và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

17. Tổng quát những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước.

18. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vì sao độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam.

19. Tư tưởng Hồ Chí Minh về: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Liên hệ bản thân cần phải làm gì để thực hiện các đức tính đó trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

        20. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có thể rút ra những bài học nào bổ ích để tu dưỡng và rèn luyện bản thân trong điều kiện hiện nay.