Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoTỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Độc lập Tự do - Hạnh phúc

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Câu 1: Trình bày bảo vệ quá dòng điện có thời gian 2 cấp ở MBA

Câu 2; Trình bày bảo vệ MBA bằng rơle hơi

Câu 3: Trình bày bảo vệ chống chạm đất trong lưới có dòng chạm đất lớn

Câu 4: Trình bày sơ đồ nguyên lý, dòng khởi động của bảo vệ cắt nhanh mạng hình tia

Câu 5: Trình bày sơ đồ nguyên lý, đặt tính thời gian của bảo vệ quá dòng cực đại

Câu 6: Trình bày nội dung kiểm tra định kỳ MBA lực

Câu 7: Phân tích tình trạng làm việc không bình thường và sự cố đường dây không

Câu 8: Trình bày thời hạn và nội dung kiểm tra đường dây hạ áp

Câu 9: Trình bày thời hạn và nội dung kiểm tra đường dây trung áp

Câu 10: Trình bày nội dung kiểm tra máy cắt khí SF6

Câu 11: Trình bày tổn thất công suất trên đường dây có một phụ tải với Uđm =110 kV?

Câu 12: Trình bày tổn thất điện năng trên đường dây?

Câu 13: Trình bày tổn thất công suất trong TBA có một MBA?

Câu 14: Trình bày tổn thất điện năng trong TBA có hai MBA?

Câu 15: Trình bày tổn thất điện áp trên đường dây có nhiều phụ tải với điện áp Uđm≤35 kV