Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO
V/v tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2011-2012
Khóa K6C, K19T


     Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức học lần 2;

     Căn cứ quyết định số 649/QĐ-CĐMT ngày 08/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, thi lại, thi lại tốt nghiệp, học lại học phần, môn học đối với học sinh, sinh viên;

     Trên cơ sở thống kê số lượng học sinh, sinh viên K19T, K6C thiếu điểm các môn học học kỳ 1 (2011-2012);

     Nay phòng Đào tạo thông báo:

     Các sinh viên thiếu điểm khóa K19T, K6C nộp lệ phí học lại các môn học thiếu điểm thuộc kỳ 1 năm học 2011-2012 tại phòng Tài Chính - Kế Toán. Đến hết ngày 15/03/2012 (thứ năm) sinh viên nào chưa nộp lệ phí sẽ bị gạch tên khỏi danh sách học lại. Lịch học lại dự kiến bắt đầu học từ ngày 19/03/2012, cụ thể sinh viên xem trên website Trường: http://cdmt.vn.

     Chú ý: Các sinh viên thiếu điểm nhiều môn học theo dõi lịch học để nộp lệ phí học lại tránh tình trạng trùng thời khóa biểu giữa các môn.

     Đề nghị các HS-SV nghiêm túc thực hiện. Mọi sự chậm trễ Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết .

=====================================
DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI HỌC KỲ 1 (2011-2012)

KHÓA K19T, K6C

(Kèm theo thông báo số:           /TB-CĐMT ngày      /3/2012)

      KHÓA K19T: 

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.      

Vật liệu điện

56

30

Từ 20/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

2.      

Máy điện 2

132

45

Từ 20/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

3.      

Đo lường điện

149

45

Từ 20/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

4.      

An toàn điện

73

45

Từ 20/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

5.      

SDNL tiết kiệm hiệu quả

42

30

Từ 20/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

6.      

KT cao áp

117

45

Từ 20/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

7.      

PĐNMĐ2

223

60

Từ 20/3 đến 20/5/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

8.      

Mạch điện tử 2

10

45

Từ 20/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

9.      

Kỹ thuật số

12

60

Từ 20/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

      KHÓA K6C: 

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.      

Lưới điện 2

81

45

Từ 19/3 đến 04/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

2.      

KT cao áp

60

45

Từ 19/3 đến 04/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

3.      

Bảo vệ rơle

131

75

Từ 19/3 đến 04/5/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

14h00 thứ 7 (2 tiết)

4.      

PLC (CH+CV)

48+8

45

Từ 19/3 đến 04/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

5.      

Vi điều khiển

12

45

Từ 19/3 đến 04/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

6.      

Thiết bị đầu cuối

27

45

Từ 19/3 đến 04/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)