Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại học kỳ 2 năm học 2012-2013

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức học lần 2;

Căn cứ quyết định số 649/QĐ-CĐMT ngày 08/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, thi lại, thi lại tốt nghiệp, học lại học phần, môn học đối với học sinh, sinh viên;

Trên cơ sở thống kê số lượng HS-SV khóa K9C, K8CH,V, K21TH, K20TH, K7CH thiếu điểm các môn học học kỳ 2 (2012-2013);

Nay phòng Đào tạo thông báo:

- Các HS-SV thiếu điểm các khóa K9C, K8CH,V, K21TH, K20TH, K7CH nộp lệ phí học lại các môn học thiếu điểm thuộc kỳ 2 năm học 2012-2013 tại phòng Tài Chính - Kế Toán. Đến hết ngày 12/9/2013 (thứ năm) HS-SV nào chưa nộp lệ phí sẽ bị gạch tên khỏi danh sách học lại. Lịch học lại dự kiến bắt đầu học từ ngày 18/9/2013, cụ thể sinh viên xem trên website Trường: http://cdmt.vn.

Chú ý: Các HS-SV phải theo dõi lịch học và chỉ được đăng ký học tối đa 03 môn lý thuyết bị thiếu điểm. Mọi khiếu nại về tình trạng trùng thời khóa biểu học cũng như chậm trễ việc nộp lệ phí học lại theo quy định, Nhà trường sẽ không giải quyết.

Đề nghị cán bộ lớp thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết.

Đề nghị các HS-SV nghiêm túc thực hiện./.


DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI HỌC KỲ 2 (2012-2013)

(Kèm theo thông báo số: /TB-CĐMT ngày /9/2013)

I. KHÓA K8CH,V:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Lưới điện 1

166

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

1.

Cung cấp điện

82

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

2.

Vi mạch số

45

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

2.

Chế độ quá độ

59

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

3.

Vi xử lý

84

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

4.

Đo lường điện

71

60

Từ 18/9 đến 08/11/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

5.

Cơ sở truyền dẫn số (CV)

14

60

Từ 18/9 đến 08/11/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

II. KHÓA K9C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GHI CHÚ

1.

Vật lý 2

82

30

Từ 18/9 đến 20/10/2013

Từ 7h00 thứ 7+CN

(5 tiết)

2.

Tin học 2

217

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 7h00 thứ 7+CN

(5 tiết)

3.

Toán A2

181

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

4.

Máy điện 1

172

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

5.

Tiếng anh 1

267

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

6.

Nguyên lý Mac-Lênin 2

120

60

Từ 18/9 đến 08/11/2013

Từ 7h00 thứ 7+CN

(5 tiết)

7.

Mạch điên 1

442

60

Từ 18/9 đến 08/11/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

Từ 7h00 thứ 7+CN

(5 tiết)

Nhà trường tổ chức 03 lớp, SV đăng ký lớp học khi nộp học phí học lại

8.

Lý thuyết mạch 1 (CV)

14

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

9.

Mạch điện tử 1 (CV)

23

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

III. KHÓA K21TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Chính trị 2

88

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

2.

Anh văn 2

164

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

3.

Máy điện 1

171

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

4.

Vẽ điện

64

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

5.

Khí cụ điện

93

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

6.

Kỹ thuật điện tử

105

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

7.

Đo lường điện

131

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

8.

Kỹ năng giao tiếp

35

30

Từ 18/9 đến 20/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

IV. KHÓA K20TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vận hành TBĐ

14

30

Từ 18/9 đến 20/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

2.

Bảo vệ rơle

43

75

Từ 18/9 đến 24/11/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

3.

Tự động hóa

18

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

4.

Kinh doanh điện năng

22

60

Từ 18/9 đến 08/11/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

5.

Lưới điện

23

60

Từ 18/9 đến 08/11/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

V. KHÓA K7CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tự động hóa

7

45

Từ 18/9 đến 31/10/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)