Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2013-2014

Khóa K9C, K22T

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức học lần 2;

Căn cứ quyết định số 365/QĐ-CĐMT ngày 15/4/2013 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, thi lại, thi lại tốt nghiệp, học lại học phần, môn học đối với học sinh, sinh viên;

Trên cơ sở thống kê số lượng HS-SV khóa K9C, K22T thiếu điểm các môn học học kỳ 1 (2013-2014);

Nay phòng Đào tạo thông báo:

- Các HS-SV thiếu điểm các khóa K9C, K22T nộp lệ phí học lại các môn học thiếu điểm thuộc kỳ 1 năm học 2013-2014 tại phòng Tài Chính - Kế Toán. Đến hết ngày 27/02/2014 (thứ năm) HS-SV nào chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại. Lịch học lại dự kiến bắt đầu học từ ngày 04/3/2014, cụ thể sinh viên xem trên website Trường: http://cdmt.vn.

Chú ý: Các HS-SV phải theo dõi lịch học và chỉ được đăng ký học tối đa 04 môn lý thuyết bị thiếu điểm. Mọi khiếu nại về tình trạng trùng thời khóa biểu học cũng như chậm trễ việc nộp lệ phí học lại theo quy định, Nhà trường sẽ không giải quyết.

Đề nghị cán bộ lớp thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết.

Đề nghị các HS-SV nghiêm túc thực hiện./.


DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI HỌC KỲ 1 (2013-2014)

(Kèm theo thông báo số: /TB-CĐMT ngày /2/2014)

I. KHÓA K9C+K8CV:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vi mạch tương tự

34

30

Từ 04/3 đến 04/4/2014

Từ 18h30

thứ 2,4,6 (3 tiết)

2.

Kỹ năng mềm

15

30

Từ 04/3 đến 04/4/2014

Từ 18h30

thứ 3,5,7 (3 tiết)

3.

Máy điện 2

157

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 18h30

thứ 2,4,6 (3 tiết)

1.

2.

3.

4.

Tiếng anh 2

114

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

1.

2.

5.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

54

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

6.

Thiết bị điện

207

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 18h30

thứ 3,5,7 (3 tiết)

1.

2.

3.

4.

7.

Ngắn mạch

33

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 07h00

thứ 7+CN (5 tiết)

8.

Mạch điện 2

141

60

Từ 04/3 đến 25/4/2014

Từ 07h00

thứ 7+CN (5 tiết)

1.

2.

3.

9.

Lý thuyết mạch 2 (K8CV+K9CV)

10

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 18h30

thứ 2,4,6 (3 tiết)

10.

Mạch điện tử 2

(K8CV+K9CV)

14

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 18h30

thứ 3,5,7 (3 tiết)

11.

Tài chính doanh nghiệp

(K8NKQ+K9NKQ)

12

60

Từ 04/3 đến 25/4/2014

Từ 18h30

thứ 2,4,6 (3 tiết)

12.

Toán kinh tế

(K8NKQ+K9NKQ)

21

60

Từ 04/3 đến 25/4/2014

Từ 18h30

thứ 3,5,7 (3 tiết)

II. KHÓA K22TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Chính trị 1

16

30

Từ 04/3 đến 04/4/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

2.

Pháp luật

12

30

Từ 04/3 đến 04/4/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6 (3 tiết)

3.

Vật liệu điện

41

30

Từ 04/3 đến 04/4/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

4.

Anh văn 1

40

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

5.

Tin học

14

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

6.

Mạch điện

57

75

Từ 04/3 đến 27/4/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)