Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại trong hè 2014

khóa K9C, K10C, K22TH

Trên cơ sở thống kê số lượng HS-SV khóa K9C, K10C, K22TH thiếu điểm các môn học, phòng Đào tạo thông báo đến tất cả HSSV khóa K9C, K10C, K22TH còn thiếu điểm đăng ký học lại trong hè 2014 cụ thể như sau:

- HS-SV thiếu điểm các khóa K9C, K10C, K22TH nộp lệ phí học lại các môn học thiếu điểm (theo thời khóa biểu đính kèm thông báo này) tại phòng Tài Chính - Kế Toán. Đến hết ngày 16/6/2014 (thứ hai) HS-SV nào chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại. Lịch học lại dự kiến bắt đầu học từ ngày 19/7/2014, cụ thể sinh viên xem trên website Trường: http://cdmt.vn.

Chú ý: Các HS-SV phải theo dõi lịch học, mọi khiếu nại về tình trạng trùng thời khóa biểu học cũng như chậm trễ việc nộp lệ phí học lại theo quy định, Nhà trường sẽ không giải quyết.

Đề nghị cán bộ lớp thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết./.


DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HỌC LẠI HÈ 2014

I. KHÓA K10C+K9CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Vật lý 1

40

30

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 13h00

(2 tiết)

2.

Nguyên lý Mac-Lênin1

39

30

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 14h30

(2 tiết)

3.

Toán A1

48

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 7h00

(3 tiết)

4.

Hóa

48

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 9h00

(3 tiết)

5.

Điện tử cơ bản

72

60

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 18h30

(3 tiết)

6.

Vẽ điện

21

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 16h00

(2 tiết)

II. KHÓA K9CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Tin học 2

52

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 7h00

(2 tiết)

2.

Máy điện 1

30

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 8h15

(2 tiết)

3.

Tiếng anh 1

47

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 10h00

(2 tiết)

4.

Mạch điện 1

41

60

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 15h30

(3 tiết)

5.

Máy điện 2

35

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 13h00

(2 tiết)

6.

Thiết bị khí cụ điện

36

45

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 14h45

(2 tiết)

7.

Mạch điện 2

36

60

Từ 19/7

đến 10/8/2014

Từ 18h30

(3 tiết)

III. KHÓA K22TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Vật liệu điện

17

30

Từ 21/7

đến 08/8/2014

Từ 7h00

(2 tiết)

2.

Anh văn 1

11

45

Từ 21/7

đến 08/8/2014

Từ 8h45

(3 tiết)

3.

Mạch điện

16

75

Từ 21/7

đến 08/8/2014

Từ 13h30

(5 tiết)

4.

Chính trị 1

10

30

Từ 21/7

đến 08/8/2014

Từ 18h30

(2 tiết)