Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K22T (LẦN 2), HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ quyết định số 263/QĐ-CĐMT ngày 02 tháng 04 năm 2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K22T hệ Trung cấp chuyên nghiệp; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho khoá K22T (lần 2) như sau:

I. Thi tốt nghiệp môn Chính trị:

1. Thời gian: 17 giờ 00 ngày 15/10/2015

2. Địa điểm: 02 phòng G1.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp môn Chính trị.

II. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 17/10/2015

2. Địa điểm: 02 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.

III. Thi tốt nghiệp phần Thực hành nghề nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 18/10/2015

2. Địa điểm: Trạm biến áp 22kV, phòng TN Rơ le, phòng TN Thiết bị điện, Bãi thực tập lưới.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K22T (lần 2), đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Đính kèm mẫu đơn: Đơn xin dự thi tốt nghiệp (Download mẫu)

(Download mẫu giấy xác nhận)