Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Thông báo

V/v Hướng dẫn sinh viên của Trường

Cao Đẳng điện lực miền Trung thực tập tốt nghiệp

Công ty nhận được Công văn số 192/CĐMT-ĐT ngày 22/3/2017 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc gửi sinh viên khóa K11C, K24T thực tập tốt nghiệp. Sau khi xem xét, Công ty giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp nhận và bố trí cho 223 sinh viên của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thực tập tốt nghiệp tại các TBA 110kV thuộc Chi nhánh Điện cao thế trực thuộc và tại Xí nghiệp thủy điện An Điềm

2. Thời gian tiếp nhận sinh viên thực tập:

- Hệ cao đẳng: Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 07/7/2017.

- Hệ TCCN: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 11/8/2017.

3. Trước khi bố trí sinh viên vào thực tập tại các TBA 110kV và Nhà máy thủy điện An Điềm, các đơn vị huấn luyện những qui định về an toàn - vệ sinh lao động cần thiết và tiến hành kiểm tra sát hạch. Những sinh viên nào đạt yêu cầu mới bố trí thực tập.

4. Không bố trí sinh viên thực tập tại các TBA 110kV đang ở chế độ vận hành không người trực, bán người trực và các TBA 110kV đang có công tác (Đang thi công lắp máy 2, thi công hoàn thiện sơ đồ, thi công cải tạo…). Bố trí cán bộ kỹ thuật, Trưởng trạm, NVVH TBA 110kV, NMTTĐ trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực tập theo đề cương thực tập của Nhà trường kèm theo.

5. Kết thúc khóa thực tập, các đơn vị xác nhận kết quả thực tập cho sinh viên (theo thang điểm 10) và báo kết quả về Công ty.

Công ty thông báo đến các đơn vị được biết để tiếp nhận sinh viên thực tập và tạo điều kiện giúp các sinh viên hoàn thành đề cương thực tập tốt nghiệp.

Download

Danh sách sinh viên K11C thực tập tại Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung

Danh sách sinh viên K24T thực tập tại Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung